pic1Lynne McTaggart

pic2Het intentie experiment                    
Kunnen je gedachten de wereld veranderen

 

 

Omvang: 340 pag., paperback
Prijs: € 29,50
ISBN: 978 90 202 84560

                                                                                    
Het intentie experiment: Dan Browns fictie wordt werkelijkheid

'Lynne Mc Taggart houdt zich bezig met de noëtic science (noëtische wetenschap, wetenschap van de geest), waarbij wetenschap en de studie van bewustzijn hand in hand gaan. Zij beschreef menselijk bewustzijn als een substantie buiten de grenzen van het lichaam, een in hoge mate gestructureerde energie die in staat is de fysieke wereld te veranderen. Katherine (Solomon) was gefascineerd door McTaggarts boek Het intentie experiment, en haar wereldwijde onderzoek via het Web – theintentionexperiment.com – dat tot doel heeft te ontdekken hoe menselijke intentie de wereld kan veranderen.'
-Uit: Dan Brown, Het verloren symbool

Dan Brown verwijst in zijn nieuwe thriller Het verloren symbool regelmatig naar het werk en een boek van journalist Lynne McTaggart; zij is een van de meest vooraanstaande deskundigen op het terrein van menselijk bewustzijn, en zij heeft met haar werk reeds belangrijke prijzen gewonnen. Haar boek, Het intentie experiment dat Dan Brown diverse malen aanhaalt in zijn thriller, is het eerste boek waarin wetenschappelijk bewijs wordt geleverd voor het bestaan van de kracht van intentie. Met haar doorlopende onderzoek bepaalt zij de kracht van intentie, op dezelfde manier als Katherine Solomon dat in Het verloren symbool doet. Solomon is ervan overtuigd dat hoe meer mensen het zelfde denken op het zelfde moment, hoe groter de kracht van gedachten wordt. Het werk en onderzoek van McTaggart toont aan dat dat niet alleen mogelijk is, maar dat dat wereldwijd ook al aan het gebeuren is; het is gebaseerd op revolutionaire wetenschappelijke ontdekkingen, op basis waarvan verder onderzoek wordt gedaan door wetenschappers, verbonden aan de belangrijkste universiteiten van de wereld.

'De geest-boven-materie-experimenten waarover in Het verloren symbool wordt gesproken, zijn uitgevoerd door excellente wetenschappers, verbonden aan academische instanties over de hele wereld,' stelt McTaggart. Bij haar eigen experimenten heeft McTaggart samengewerkt met wetenschappers, verbonden aan de Universiteit van Arizona, de Penn State-universiteit, de Universiteit van Californië te Davis, de Princeton-universiteit, en prestigieuze universiteiten in Europa.

McTaggart heeft duizenden mensen uit negentig landen bij haar onderzoek betrokken, ten einde het grootste geest-boven-materie-experiment uit te kunnen voeren dat ooit is uitgevoerd. Er zijn sinds 2007 negentien experimenten gedaan, variërend van het veranderen van de fundamentele eigenschappen van de bladeren van een plant, tot het doen ontkiemen van zaden en het twee keer zo snel als normaal laten groeien van de daaruit groeiende plantjes, van het veranderen van de structuur van water, tot het terugdringen van geweld. McTaggart en haar wereld-laboratorium hebben intentie gericht op wetenschappelijk bepaalde doelen, en gedemonstreerd dat gedachten tot verandering van materie kunnen leiden, dat 'geest werkelijk boven materie gaat'.

Het succes van McTaggarts wereldwijde intentie-experimenten bewijst dat Browns werk geen bedenksel is. McTaggart blijft onderzoek doen naar de kracht van intentie, en over enkele dagen wordt haar volgende experiment uitgevoerd. Duizenden mensen hebben zich aangemeld om tijdens een 'groeps-denken' hun intenties op het zelfde moment op een beker kraanwater te richten, met de bedoeling dat te zuiveren en meer op mineraal water te laten lijken.

Of, zoals Janet Maslin in de New York Times schrijft: 'Een van de theorieën die Dan Brown in zijn nieuwe boek ondersteunt is dat als veel mensen dezelfde gedachte hebben, die gedachte fysieke effecten kan hebben... (Het personage) Katherine Solomon is gespecialiseerd in de noëtische wetenschap, met haar focus op verbanden tussen lichaam en geest. Zij geeft toe dat haar werkterrein niet erg bekend is. Maar als zij met haar verhaal naar buiten komt dan, zo stelt zij, zal de noëtische wetenschap het zelfde duwtje in de rug krijgen als Brown aan de Heilige Graal gaf.'

Voor meer informatie zie: http://www.theintentionexperiment.com/

 

McTaggart: De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie

Zo nu en dan vindt er in mijn leven zo'n fantastische omslag plaats dat ik helemaal overweldigd word door het gevoel dat ik midden in een geweldige droom zit, en dat ontwaken de terugkeer naar mijn gewone wereld zal betekenen.

Ik had dat gevoel een week geleden toen ik een e-mail kreeg van mijn redacteur, die mij op de hoogte bracht van het feit dat ik, mijn boek Het intentie experiment, mijn website www.theintentionexperiment.com en enkele van mijn onderzoeksprojecten genoemd werden in het nieuwe boek van Dan Brown. Bovendien speelde mijn gedachtengoed een belangrijke rol bij de ontwikkeling van een belangrijke verhaallijn.

De afgelopen nacht heb ik Het verloren symbool doorgekeken. Voor hen die het boek nog niet hebben gelezen: Het boek gaat over de zoektocht naar het ontvoerde hoofd van het Smithsonian Institute, Peter Solomon. Degenen die hem zoeken zijn Robert Langdon, al heel lang Browns hoofdpersoon en een aan Harvard verbonden kenner van symbolen, en Solomons zus, Katherine.

Katherine Solomon is een noëtische wetenschapper, een vijftigjarige vrouw met zwart haar, die twee populair-wetenschappelijke boeken heeft geschreven over de nieuwe wetenschap van het bewustzijn, en de brug tussen wetenschap en spiritualiteit, wat haar tot 'een voorloper op dit nog mistige terrein' heeft gemaakt.

Ze doet onderzoek naar geest-boven-materie en is in het bijzonder geïnteresseerd in de kracht van samenwerkende geesten om de fysieke wereld te veranderen.

Op bepaalde punten kwam het verhaal mij wel erg bekend voor...

Katherine doet haar vooruitstrevende onderzoek in de Cube, een geheim laboratorium in de kelder van het Smithonian Institute, dat gevuld is met allerlei hypermoderne spullen. De personages en de beschreven wetenschappelijke inzichten doen denken aan de personen en wetenschappelijke inzichten die in mijn boeken en recente experimenten een rol spelen.

Haar medewerker is een 'meta-analist', een computer-expert die luistert naar de naam Trish Dunne – een verwijzing naar Brenda Dunne, die verbonden is aan het Princeton Engineering Anamalous Research (PEAR)-project (dat ook in het boek wordt genoemd). Brown brengt ook hulde aan het Institute for Noetic Science, wat een glimlach tevoorschijn zal toveren op het gezicht van Marilyn Schlitz, de directeur, en een ware noëtische wetenschapper.

Het verloren symbool gaat grotendeels over het verband tussen de moderne natuurkunde en oude wijsheid. Het kernidee van Dan Browns boek is dat de hedendaagse wetenschap niet meer doet dan het bewijs leveren voor wat oude culturen altijd al wisten: dat denken een tastbare kracht heeft, die mensen in staat stelt om hun eigen wereld te scheppen.

Brown citeert mij in Het verloren symbool heel elegant, noemt mijn boek en vermeldt zelfs mijn website:

'Het leek alsof deze schokkende ontdekking vergelijkbaar was met het oude spirituele geloof in een “kosmisch bewustzijn” – vergelijkbaar met een brede rivier waarin de beekjes van menselijke intentie samenkomen – dat  werkelijk in staat is om fysieke materie te beïnvloeden. Recent onderzoek naar grote aantallen mensen die tegelijk mediteren en bidden, had het zelfde effect op Random Event Generators (REG). Dit ondersteunde de stelling van de noëtische schrijver Lynne McTaggart dat menselijk bewustzijn een substantie buiten de grenzen van het lichaam is... een in hoge mate gestructureerde energie die in staat is de fysieke wereld te veranderen. Katherine was gefascineerd door McTaggarts boek Het intentie experiment, en haar wereldwijde onderzoek met behulp van haar website: www.theintentionexperiment, dat bedoeld was om te ontdekken hoe de menselijke intentie de wereld kan beïnvloeden.'

Brown maakt onder het kopje 'FEIT' zeer duidelijk dat 'Alle rituelen, wetenschap, kunst en monumenten in dit boek werkelijk bestaan.' Hoe dan ook, enkele meer traditionele wetenschappers en wetenschapsjournalisten, halen uit naar Brown vanwege zijn onmogelijke uitvindingen en zijn zogenaamde pseudo-wetenschap.

Ik kan gerust stellen dat vrijwel alles wat hij zegt over natuurkunde, onderzoek naar bewustzijn, experimenten betreffende geest-boven-materie, en intentie, gebaseerd is op feiten – die gedetailleerder worden beschreven in zowel Het veld als Het intentie experiment. (Over de volgende onderwerpen die in het boek aan de orde komen, durf ik geen uitspraken te doen, omdat ik er te weinig van weet: vrijmetselaars, oude symbolen, alchemie en verborgen sleutels.)

Hier volgt een kort overzicht van de wetenschappelijke inzichten die mede het fundament vormen van Het verloren symbool:

In Katherines laboratorium worden REGs gebruikt. Deze elektronische munt-opgooiers zijn beroemd geworden dankzij hun rol in het al vijfentwintig jaar voortgaande onderzoek naar bewustzijn van Robert Jahn en Brenda Dunne, in het PEAR-laboratorium van Princeton (Het veld, hoofdstuk 6).

In haar laboratorium worden CDD-camera's gebruikt waarmee de energie die uit de handen van een gebedsgenezer stroomt, is gefotografeerd. Gary Schwartz, een psycholoog die verbonden is aan de Universiteit van Arizona, en die regelmatig deelneemt aan onze Intentie-experimenten, heeft een CDD-camera die de biofotone uitstoot van levende wezens kan vastleggen. Hij heeft het licht gefotografeerd dat uit de handen van genezers komt terwijl zij genezende energie uitzenden (Het intentie experiment, hoofdstuk 2).

Het laboratorium van Katherine wordt elektromagnetisch verzegeld, en is zo goed afgesloten dat menselijk denken er niet in kan komen. Best mogelijk. In de meeste gevallen dringen gedachten overal doorheen (want anders zouden we geen intentie-experiment kunnen uitvoeren vanuit Sydney – in Australië – waarbij zaden in Tucson – in de Verenigde Staten – worden beïnvloed). Hoe dan ook, William Tiller, van de Stanford-universiteit, heeft geëxperimenteerd met door middel van magnetisme afgesloten kamers, waarin ervaren genezers minder effectief lijken te zijn dan in andere ruimtes (Het intentie experiment, hoofdstuk 2).

REGs in landen over de hele wereld hebben een effect waargenomen op 11 september 2001. Roger Nelson is een voormalig PEAR-onderzoeker; zijn Global Consciousness Project heeft een verband aangetoond tussen belangrijke catastrofale gebeurtenissen en veranderingen in de output van REG-apparaten (Het veld, hoofdstuk 11).

Bid-groepen hebben mensen genezen en ook REGs beïnvloed. Niet alle onderzoeken naar de effecten van bidden hebben interessante resultaten opgeleverd. Maar dat heeft volgens mij voor een groot deel te maken met een slechte opzet van dat onderzoek. Desalniettemin hebben vele andere vergelijkbare onderzoeken naar bidden en genezen wel belangrijke resultaten opgeleverd (Het intentie experiment, hoofdstuk 6). Nelsons Global Consciousness Project heeft meetbare veranderingen in REGs vastgesteld bij vele gelegenheden waarbij over de hele wereld werd gebeden.

 

De CIA heeft zien-over-grote-afstand onderzocht; daarvandaan is het maar een kleine stap naar oude magie. Dat heeft de CIA inderdaad gedaan. De betreffende onderzoeken werden uitgevoerd door de voormalige directeuren van het Stanford Research Institute, de natuurkundigen Hal Puthoff en Russell Tarq. Zij leverden het onweerlegbare bewijs voor de stelling dat zelfs onervaren mensen dingen kunnen zien die achter de horizon van het gezichtsvermogen liggen (Het veld, hoofdstuk 8).

Katherines experimenten met geest-boven-materie hebben de volgende zaken beïnvloed:

de groeisnelheid van planten. De aan de Universiteit van Arizona verbonden psycholoog Gary Schwartz, en ik, hebben zes van die experimenten gedaan. We hebben de resultaten van The Germination (ontkieming) Experiments bij de Society for Scientific Exploration toegelicht, in juni 2008.

de richting waarin vissen zwemmen. De psycholoog William Braud, toen nog verbonden aan de Mind Science Foundation, deed dergelijke experimenten (Het veld, hoofdstuk 7).

chemische reacties in het eigen lichaam. Dit wordt aangetoond door  duizenden biofeedback-onderzoeken, en onderzoeken naar de invloed van intentie op levende systemen van wetenschappers als Marilyn Schlitz (Het intentie experiment, hoofdstuk 9).

'Ik heb mensen kankercellen in gezonde cellen zien veranderen, domweg door over ze te denken,' zegt Katherine. Een dergelijk experiment werd uitgevoerd door Leonard Laskow in opdracht van onderzoeker Glen Rein (Het intentie experiment, hoofdstuk 10).

Katherine experimenteert met water, en toont aan dat zij de bouw van de kristallen kan veranderen, waarbij een positieve gedachte een ander resultaat oplevert dan een negatieve gedachte. Hierbij wordt natuurlijk verwezen naar het werk van Masaru Emoto, de schrijver van De boodschap van water, die stelt dat gedachten die op water worden gericht de kristalvorming van bevriezend water beïnvloeden. Psycholoog Dean Radin van IONS herhaalde dit onderzoek onder wetenschappelijke condities en behaalde vergelijkbare resultaten (Het intentie experiment, hoofdstuk 12).

Deeltjes worden beïnvloed door de waarnemer. Dit is een fundamenteel principe van de kwantum-fysica: het observeren van een subatomair deeltje verandert dat potentiële iets, in iets werkelijks.

Of, zoals Brown mij citeert: 'Levend bewustzijn is in zekere zin de invloed die de mogelijkheid van het bestaan van iets, tot iets werkelijks maakt. Het meest essentiële ingrediënt bij het scheppen van ons universum is het bewustzijn dat het waarneemt.'

Katherine zegt: 'Wij hebben wetenschappelijk aangetoond dat de kracht van het menselijke denken exponentieel toeneemt als het aantal geesten dat dezelfde gedachte heeft, groter wordt.' {***}Van de negentien onderzoeken die ik heb gedaan voor het Intentie Experiment, en de ontelbare workshops over genezende intentie dat ik heb gedaan met kleine groepen, heb ik geleerd dat een klein aantal mensen net zo veel kracht kan genereren als een groot aantal mensen. Wat vergroot de kracht van de intentie? Een groep – het maakt niet uit van welke grootte.

Brown schrijft: 'Je moet met intentie oefenen, net als met meditatie; om de ware kracht van “denken” te kunnen inzetten moet je oefenen... En door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die ware meesters waren geworden.'

Tijdens de voorbereiding van Het intentie-experiment, interviewde ik tientallen 'meesters van de intentie' onder wie Qi Gong-meesters, boeddhistische monniken, en meester-genezers. Zij vertelden mij over de technieken voor het inzetten van intentie, die zij toepasten en doorgaven. Bij onze web-experimenten bereiken ervaren genezers de beste resultaten. Het  richten van de gedachten en het sturen van de intentie lijkt het belangrijkst te zijn (Het intentie experiment, hoofdstuk 5).

'Om een intentie te kunnen sturen heb je een focus als een lasersstraal, een gevoelig visualisatievermogen en een sterke overtuiging nodig.' Deze en andere technieken worden toegelicht in hoofdstuk 13 van Het intentie experiment.

Wat je ook van Het verloren symbool denkt – mij liet het boek niet los – het is een goed idee om met behulp van een bestseller het idee van de kracht van gedachten, te verspreiden, het onderzoek van bewustzijn – en de vele wetenschappers die hun carrières in en hun reputaties daarvoor riskeren – te promoten, om zo een geheel nieuw publiek te bereiken.

Katherine geeft in het boek toe dat het wetenschappelijke terrein waarop zij zich beweegt, vrij onbekend is. Maar Janet Maslin, journalist van de New York Times zegt in haar recensie van Het verloren symbool dat de noëtische wetenschap 'het zelfde duwtje in de rug zal krijgen als Brown aan de Heilige Graal gaf'.

Dit is niet de eerste keer dat mijn werk schrijvers van fictie inspireerde. Toen ik twintiger en een jonge onderzoeksjournalist was, leidde mijn onderzoek tot de ondergang van diverse netwerken van babyhandelaren. Ik deed mij toen voor als een zwangere, ongetrouwde moeder, en ook als een potentiële adoptie-ouder.

De televisierechten van het resulterende boek The Baby Brokers, werden gekocht door de productiemaatschappij van Ron Samuels. Het was zijn plan dat zijn vrouw Linda 'Wonder Woman' Carter in de te maken tv-film een jonge journalist (mij dus) zou spelen.

Maandenlang moest ik vergelijkingen aanhoren met superheldinnen, en domme grappen over kogelwerende armbanden en al te grote boezems. Tegen de tijd dat 'Born to Be Sold' op de tv te zien was, was Lynda Carter een hulpverlener geworden en was de gelijkenis met mijn boek – en ook met de bedoeling ervan – ver te zoeken.

Deze Katherine Solomon is anders. Zij is een vrouw naar mijn hart.

'Binnen enkele jaren,' zegt zij, 'zal de moderne mens gedwongen zijn om te accepteren wat nu ondenkbaar is: Onze geest kan energie genereren die materie kan omvormen... Deeltjes reageren op onze gedachten... en dat betekent dat onze gedachten de mogelijkheid hebben om de wereld te veranderen.'

Nou, daar ben ik volop mee bezig. En als anderen dat ook gaan doen, dan kan hieruit nog een mooie vriendschap ontstaan.

Lynne McTaggart